Kiparstvo

Kiparstvo je poliglota likovnog jezika.